skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Tác giả/ người sáng tác: Fraser, Suzanne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dazzled by unity? Order and chaos in public discourse on illicit drug use

Fraser, Suzanne ; Moore, David

Social Science & Medicine, 2008, Vol.66(3), pp.740-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2007.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting at risk what we know: Reflecting on the drug-using subject in harm reduction and its political implications

Moore, David ; Fraser, Suzanne

Social Science & Medicine, 2006, Vol.62(12), pp.3035-3047 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2005.11.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fraser, Suzanne
  2. Fraser, S
  3. Moore, D.
  4. Moore, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...