skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frankel, Joseph xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Taylor, John ; Frankel, Joseph ; James, Alan ; Kaldor, Mary ; Harrison, Paul ; Gilpin, Henrietta ; Challis, James ; Persaud, B ; Chaudhry, Mahinder ; Sandford, S ; Confino, D M N ; Kiernan, V G ; Buzan, Barry ; Turner, Louis ; Gemmell, Norman ; Budiardjo, Carmel ; Wilson, Rodney ; Hiro, Dilip ; Hale, William ; Mayall, James ; Budeirl, Musa K ; Sang‐Chul, Lee ; Hodder‐Williams, Richard ; Rogers, Barbara ; Ankrah‐Dove, Linda ; Sowden, J C ; Jenkins, R O ; Bartlett, Sarah ; Gilbert, Alan ; Baker, Chris ; Walsh, Michael J

Third World Quarterly, 01 July 1980, Vol.2(3), p.561-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598008419519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chaudhry, Mahinder
  2. Harrison, Paul
  3. Rogers, Barbara
  4. Taylor, John
  5. Turner, Louis

theo chủ đề:

  1. Economics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...