skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Spittles, Brian xóa Tác giả/ người sáng tác: Fozdar, Farida xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Day, flags on cars and Australian nationalism.(Report)

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian ; Hartley, Lisa K.

Journal of Sociology, 2015, Vol.51(2), pp.317-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Day, flags on cars and Australian nationalism

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian ; Hartley, Lisa K

Journal of Sociology, June 2015, Vol.51(2), pp.317-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: 10.1177/1440783314524846

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of cows and men: Nationalism and A ustralian cow making

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian

Australian Journal of Anthropology, April 2014, Vol.25(1), pp.73-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-8811 ; E-ISSN: 1757-6547 ; DOI: 10.1111/taja.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Australia Day, flags on cars and Australian nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Day, flags on cars and Australian nationalism

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian ; Hartley, Lisa K.

Journal of Sociology, 06/2015, Vol.51(2), pp.317-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1440783314524846

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotic vs. proceduralist citizenship: Australian representations

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian

Nations and Nationalism, January 2010, Vol.16(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2010.00396.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spittles, Brian
  2. Fozdar, Farida
  3. Fozdar, F.
  4. Spittles, B
  5. Hartley, Lisa K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...