skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Fox, Douglas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shock tactics set to shake up immunology

Fox, Douglas

Nature, May 4, 2017, Vol.545(7652) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/545020a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fox, Douglas
  2. Fox, D.
  3. Douglas Fox

theo chủ đề:

  1. Prostheses And Implants

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...