skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Fowler, Alan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedding the War on Terror: State and Civil Society Relations

Fowler, Alan ; Sen, Kasturi

Development and Change, January 2010, Vol.41(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-155X ; E-ISSN: 1467-7660 ; DOI: 10.1111/j.1467-7660.2009.01620.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fowler, Alan
  2. Sen, Kasturi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...