skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Joe Alper xóa Tác giả/ người sáng tác: Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

2
Digital Health Within the Current Global Context
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Health Within the Current Global Context

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

3
Enabling a Multidisciplinary Approach to Health
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling a Multidisciplinary Approach to Health

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

4
Country-Level Digital Health Strategies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country-Level Digital Health Strategies

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

5
Push Versus Pull at the Community Level
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push Versus Pull at the Community Level

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

6
Tapping into Grassroots Initiatives and Entrepreneurs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tapping into Grassroots Initiatives and Entrepreneurs

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

7
Final Thoughts
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Final Thoughts

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

8
Appendix A: References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix A: References

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

9
Appendix C: Speaker and Moderator Biographical Sketches
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix C: Speaker and Moderator Biographical Sketches

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

10
Appendix B: Workshop Agenda
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appendix B: Workshop Agenda

Joe Alper (Editor) ; Rachel M. Taylor (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Global Health (Corporate Author) ; Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety (Corporate Author)

ISBN: 9780309464772 ; ISBN: 0309464773 ; E-ISBN: 9780309464789 ; E-ISBN: 0309464781

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...