skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa Tác giả/ người sáng tác: Fort, Joaquim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SimulPast: un laboratorio virtual para el análisis de las dinámicas históricas

Barceló, Juan Antonio ; Briz Godino, Iván ; Madella, Marco ; Caro Saiz, Jorge ; Zurro, Débora ; Rondelli, Bernardo ; Balbo, Andrea ; Rubio Campillo, Xavier ; Fort, Joaquim

Archeologia e calcolatori, 2013, Issue 24, pp.265-281

ISSN: 1120-6861

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Madella, Marco
  2. Zurro, Débora
  3. Fort, Joaquim
  4. Rondelli, Bernardo
  5. Rubio Campillo, Xavier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...