skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina Masso, Jose Pascual xóa Tác giả/ người sáng tác: Forbrig, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Integrating Usability Methods into Model-Based Software Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Usability Methods into Model-Based Software Development

Propp, Stefan ; Buchholz, Gregor ; Forbrig, Peter; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_12

Toàn văn sẵn có

2
Integrating Usability Methods into Model-Based Software Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Usability Methods into Model-Based Software Development

Propp, Stefan ; Buchholz, Gregor ; Forbrig, Peter; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_12

Toàn văn sẵn có

3
Towards a Formal Task-Based Specification Framework for Collaborative Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Formal Task-Based Specification Framework for Collaborative Environments

Wurdel, Maik ; Sinnig, Daniel ; Forbrig, Peter; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_20

Toàn văn sẵn có

4
Toward a Formal Task-Based Specification Framework for Collaborative Environments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Formal Task-Based Specification Framework for Collaborative Environments

Wurdel, Maik ; Sinnig, Daniel ; Forbrig, Peter; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_20

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Wurdel, Maik  (2)
  2. Buchholz, Gregor  (2)
  3. Sinnig, Daniel  (2)
  4. Propp, Stefan  (2)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...