skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Fontaine, G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comptes Rendus des exposés présentés au Colloque de Microscopie Electronique à Balayage 73 LYON, 21 et 22 juin 1973

Fontaine, G ; Philibert, J; Journal de Physique, Archives (Editor)

Revue de Physique Appliquee, 1974, Vol.9(2), pp.341-341

DOI: 10.1051/rphysap:0197400902034100

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. EDP Sciences (CrossRef)  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fontaine, G
  2. Philibert, J
  3. G. Fontaine
  4. J. Philibert
  5. Journal de Physique, Archives

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...