skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Foltynowicz, Aleksandra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Sadiek, Ibrahim ; Mikkonen, Tommi ; Vainio, Markku ; Toivonen, Juha ; Foltynowicz, Aleksandra

Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14 November 2018, Vol.20(44), pp.27849-27855 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1463-9084 ; PMID: 30398249 Version:1 ; DOI: 10.1039/c8cp05666h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Sadiek, Ibrahim ; Mikkonen, Tommi ; Vainio, Markku ; Toivonen, Juha ; Foltynowicz, Aleksandra

Physical Chemistry Chemical Physics, 11/14/2018, Vol.20(44), pp.27849-27855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-9076 ; E-ISSN: 1463-9084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C8CP05666H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical frequency comb photoacoustic spectroscopy

Mikkonen, Tommi ; Vainio, Markku ; Toivonen, Juha ; Foltynowicz, Aleksandra; Foltynowicz, Aleksandra (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 6, 2018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mikkonen, Tommi
  2. Vainio, Markku
  3. Foltynowicz, Aleksandra
  4. Toivonen, Juha
  5. Sadiek, Ibrahim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...