skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Communication Networks xóa Tác giả/ người sáng tác: Fogarassy-Neszly, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility aspects in UIDLs.(Editorial)

Faure, David ; Fogarassy - Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.337(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human–machine interface automatic evaluation

González Calleros, Juan ; Guerrero García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.387-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-013-0310-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...