skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Latin America xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Flys, Tamara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Educational Strategy Targeting Health Care Workers in Underserved Communities in Central America to Integrate HIV into Primary Medical Care.(Research Article)

Flys, Tamara ; Gonzalez, Rosalba ; Sued, Omar ; Suarez Conejero, Juana ; Kestler, Edgar ; Sosa, Nestor ; Mckenzie - White, Jane ; Monzon, Irma Irene ; Torres, Carmen - Rosa ; Page, Kathleen

PLoS ONE, Oct 24, 2012, Vol.7(10), p.e46426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046426

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...