skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Fletcher, R F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors protective against retinopathy in insulin-dependent diabetics free of retinopathy for 30 years

Walker, J M ; Cove, D H ; Beevers, D G ; Leatherdale, B A ; Fletcher, R F ; Wright, A D

British medical journal (Clinical research ed.), 04 December 1982, Vol.285(6355), pp.1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; PMID: 6814694 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of metformin on insulin receptor binding and glycaemic control in type II diabetes

Lord, J M ; White, S I ; Bailey, C J ; Atkins, T W ; Fletcher, R F ; Taylor, K G

British medical journal (Clinical research ed.), 12 March 1983, Vol.286(6368), pp.830-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0623 ; PMID: 6403102 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blindness after treatment for malignant hypertension.

Cove, D H ; Seddon, M ; Fletcher, R F ; Dukes, D C

British Medical Journal, 28 July 1979, Vol.2(6184), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.6184.245 ; PMID: 476403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to oral contraceptives

Bury, Judith ; Loraine, John A ; Fletcher, R F ; Potts, Malcolm ; Guillebaud, John ; Rose, Elizabeth ; Harrison, N ; Steiner, Eleanor ; Lester, J P ; Swyer, G I M

British Medical Journal, 22 January 1977, Vol.1(6055), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6055.228 ; PMID: 832086

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...