skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Năm xuất bản: 1976đến1977 xóa Tác giả/ người sáng tác: Fletcher, R F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to oral contraceptives

Bury, Judith ; Loraine, John A ; Fletcher, R F ; Potts, Malcolm ; Guillebaud, John ; Rose, Elizabeth ; Harrison, N ; Steiner, Eleanor ; Lester, J P ; Swyer, G I M

British Medical Journal, 22 January 1977, Vol.1(6055), p.228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.1.6055.228 ; PMID: 832086

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. BMJ Journals (BMJ Publishing Group)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrison
  2. Rose, E.
  3. Bury, J.
  4. Fletcher, R F
  5. Bury, Judith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...