skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Fleming, Jennifer xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a virtual reality prospective memory task for use with individuals with severe traumatic brain injury

Canty, Allana L ; Fleming, Jennifer ; Patterson, Freyr ; Green, Heather J ; Man, David ; Shum, David H K

Neuropsychological rehabilitation, 2014, Vol.24(2), pp.238-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-0694 ; PMID: 24559498 Version:1 ; DOI: 10.1080/09602011.2014.881746

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a newly developed measure of theory of mind: The virtual assessment of mentalising ability

Canty, Allana L ; Neumann, David L ; Fleming, Jennifer ; Shum, David H K

Neuropsychological rehabilitation, July 2017, Vol.27(5), pp.834-870 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-0694 ; PMID: 26095322 Version:1 ; DOI: 10.1080/09602011.2015.1052820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fleming, Jennifer
  2. Canty, Allana L.
  3. Canty, A.L.
  4. Shum, David H K
  5. Fleming, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...