skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Fleming, Douglas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the impact of pandemic influenza in the UK

Griffin, Thomas ; Gani, Raymond ; Fleming, Douglas ; Hall, Ian ; Penn, Charles ; Leach, Steve

International Congress Series, 2004, Vol.1263, pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0531-5131 ; E-ISSN: 1873-6157 ; DOI: 10.1016/j.ics.2004.02.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gani, Raymond
  2. Fleming, Douglas
  3. Leach, S.
  4. Griffin, T.
  5. Penn, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...