skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Flemes, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A visão brasileira da futura ordem global Brazil's vision of the future global order

Daniel Flemes

Contexto Internacional, 01 December 2010, Vol.32(2), pp.403-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0102-8529 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292010000200005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil na iniciativa BRIC: soft balancing numa ordem global em mudança? Brazil in the BRIC initiative: soft balancing in the shifting world order?

Daniel Flemes

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 July 2010, Vol.53(1), pp.141-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000100008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Flemes, Daniel
  2. Daniel Flemes
  3. Flemes, D
  4. Lobell, Se
  5. Wehner, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...