skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Government -- Political systems xóa Tác giả/ người sáng tác: Flamini, Roland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE UK INDEPENDENCE PARTY: Euroskeptics Rattle Cameron

Flamini, Roland

World Affairs, 1 July 2013, Vol.176(2), pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOO MANY PARTIES?: Governing Britain after the Election

Flamini, Roland

World Affairs, 1 May 2015, Vol.178(1), pp.7-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN DISUNION: Cameron, the EU, and the Scots

Flamini, Roland

World Affairs, 1 September 2014, Vol.177(3), pp.8-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BUNGA BUNGA NO MORE: Berlusconi Takes a Bath

Flamini, Roland

World Affairs, 1 May 2011, Vol.174(1), pp.71-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...