skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Fitzmaurice, Malgosia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consent to Be Bound – Anything New under the Sun?

Fitzmaurice, Malgosia

Nordic Journal of International Law, 2005, Vol.74(3-4), pp.483-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181005774939913

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Right to a Clean Environment–Phantom or Reality? The European Court of Human Rights and English Courts Perspective on Balancing Rights in Environmental Cases

Fitzmaurice, Malgosia ; Marshall, Jill

Nordic Journal of International Law, 2007, Vol.76(2-3), pp.103-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/090273507X225729

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fitzmaurice, Malgosia
  2. Marshall, J.
  3. Marshall, Jill
  4. Fitzmaurice, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...