skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Memory and Cognition xóa Tác giả/ người sáng tác: Fisher, Tyler xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent task effects on memory encoding and retrieval: Further support for an asymmetry

Naveh-Benjamin, Moshe ; Kilb, Angela ; Fisher, Tyler

Memory & Cognition, Jan 2006, Vol.34(1), pp.90-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kilb, Angela
  2. Fisher, Tyler
  3. Naveh - Benjamin, Moshe
  4. Naveh-Benjamin, Moshe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...