skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: Sau 2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Fischer, Johan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proper Islamic Consumption: Shopping among the Malays in Modern Malaysia

Fischer, Johan; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 031 7 ; ISBN: 978 87 7694 032 4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...