skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fiorini, Nicolas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USI: a fast and accurate approach for conceptual document annotation

Fiorini, Nicolas ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, March 14, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0513-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2017, Vol.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2016, Vol.111, pp.133-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2016.08.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indexation conceptuelle par propagation. Application à un corpus d'articles scientifiques liés au cancer.

Fiorini, Nicolas ; Ranwez, Sylvie ; Ranwez, Vincent ; Montmain, Jacky; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2014.CORIA-15 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2014

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fiorini, Nicolas
  2. Ranwez, Sylvie
  3. Ranwez, Vincent
  4. Montmain, Jacky
  5. Ranwez, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...