skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Influenza, Human xóa Tác giả/ người sáng tác: Finnie, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour and control of influenza in institutions and small societies

Finnie, Thomas James Ronald ; Hall, Ian M ; Leach, Steve

Journal of the Royal Society of Medicine, February 2012, Vol.105(2), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0768 ; E-ISSN: 1758-1095 ; DOI: 10.1258/jrsm.2012.110249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, S
  2. Hall, I.M.
  3. Finnie, T.J.R.
  4. Leach, Steve
  5. Finnie, Tjr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...