skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Finlayson, Kenneth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘We make them feel special’: The experiences of voluntary sector workers supporting asylum seeking and refugee women during pregnancy and early motherhood

Balaam, Marie-Clare ; Kingdon, Carol ; Thomson, Gill ; Finlayson, Kenneth ; Downe, Soo

Midwifery, March 2016, Vol.34, pp.133-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6138 ; E-ISSN: 1532-3099 ; DOI: 10.1016/j.midw.2015.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Oladapo, Olufemi ; Bonet, Mercedes ; Gülmezoglu, A. Metin; Norhayati, Mohd Noor (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0194906 ; PMCID: 5903648 ; PMID: 29664907

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Downe, Soo
  2. Finlayson, K
  3. Finlayson, Kenneth
  4. Downe, S
  5. Oladapo, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...