skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Filippini, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is higher nursing home quality more costly?

Giorgio, L. ; Filippini, M. ; Masiero, G.

The European Journal of Health Economics, 2016, Vol.17(8), pp.1011-1026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-7598 ; E-ISSN: 1618-7601 ; DOI: 10.1007/s10198-015-0743-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the impact of national antibiotic campaigns in Europe

Filippini, M ; Ortiz, L ; Masiero, G

The European Journal of Health Economics : HEPAC, Aug 2013, Vol.14(4), pp.587-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16187598 ; E-ISSN: 16187601 ; DOI: 10.1007/s10198-012-0404-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...