skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Open Access xóa Tác giả/ người sáng tác: Figueroa, Christian C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive evolution of a generalist parasitoid: implications for the effectiveness of biological control agents

Figueroa, Christian ; Lavandero, Blas

Evolutionary Applications, Sep 2013, Vol.6(6), pp.983-999 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17524571 ; DOI: 10.1111/eva.12081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipatory gene regulation driven by maternal effects in an insect–host system

Nespolo, Roberto ; Silva, Andrea ; Figueroa, Christian ; Bacigalupe, Leonardo

Ecology and Evolution, Dec 2015, Vol.5(23), pp.5601-5608 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.1763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can invasions occur without change? A comparison of G ‐matrices and selection in the peach‐potato aphid, M yzus persicae

Bacigalupe, Leonardo ; Barrientos, Karin ; Beckerman, Andrew ; Carter, Mauricio ; Figueroa, Christian ; Foster, Stephen ; Moore, Allen ; Silva, Andrea ; Nespolo, Roberto

Ecology and Evolution, Dec 2013, Vol.3(15), pp.5109-5118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Figueroa, Christian
  2. Figueroa, Christian C.
  3. Bacigalupe, Leonardo
  4. Nespolo, Roberto F.
  5. Silva, Andrea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...