skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Fiedler, Marina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of community design on user behaviors in online communities

Fiedler, Marina ; Sarstedt, Marko

Journal of Business Research, Nov 2014, Vol.67(11), p.2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lab versus the virtual lab and virtual field - An experimental investigation of trust games with communication

Fiedler, Marina ; Haruvy, Ernan

Journal of Economic Behavior & Organization, Nov 2009, p.716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01672681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2009.07.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What are the main barriers to smart energy information systems diffusion?

Schwister, Fabian ; Fiedler, Marina

Electronic Markets, Mar 2015, pp.31-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10196781 ; E-ISSN: 14228890 ; DOI: 10.1007/s12525-014-0162-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...