skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Tác giả/ người sáng tác: Fidas, Christos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Personalized User Authentication Approach Based on Individual Differences in Information Processing

Belk, Marios ; Fidas, Christos ; Germanakos, Panagiotis ; Samaras, George

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(6), pp.706-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Germanakos, P.
  2. Belk, M
  3. Fidas, C
  4. Fidas, Christos
  5. Belk, Marios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...