skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fichter, Darlene xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer journey mapping.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, July-August, 2015, Vol.39(4), p.74(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telling your library's story one number at a time.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, July-August, 2014, Vol.38(4), p.74(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tackling the Omnichannel Experience With Customer Journey Mapping

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Computers in Libraries, 2017, Vol.37(8), p.4(4)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond responsive design.(control-shift)(mobile websites)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, Nov-Dec, 2016, Vol.40(6), p.66(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do this, not that: a holistic view of the library's web presence.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, 2016, Vol.40(2), p.74(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotional design, storytelling, 'slippiness,' and understandable icons.(control-shift)

Fichter, Darlene ; Wisniewski, Jeff

Online Searcher, Jan-Feb, 2016, Vol.40(1), p.74(3)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning from lean startups.(control-shift)(library management)

Fichter, Darlene

Online Searcher, 2015, Vol.39(2), p.73(4)

ISSN: 2324-9684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fichter, Darlene
  2. Wisniewski, Jeff

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...