skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Pedologie xóa Tác giả/ người sáng tác: Feyen , J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A structured database of Belgian soil profile data [AARDEWERK]

Orshoven , J. Van ; Maes , J. ; Vereecken , H. ; Feyen , J. ; Dudal , R.

Pedologie, 1988, Vol.(2), pp.191-206

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A procedure for the statistical characterization of the units of the Belgian soil map

Orshoven , J. Van ; Feyen , J. ; Maes , J. ; Vereecken , H.

Pedologie, 1991, Vol.(3), pp.193-213

ISSN: 0079-0419

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Orshoven , J. Van
  2. Feyen , J.
  3. Maes , J.
  4. Vereecken , H.
  5. Dudal , R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...