skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferreira, Nuno xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexuality and Citizenship in Europe: Sociolegal and Human Rights Perspectives

Ferreira, Nuno; Mainwaring, Cetta (Editor) ; Walton-Roberts, Margaret (Editor)

Social & Legal Studies, April 2018, Vol.27(2), pp.253-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6639 ; E-ISSN: 1461-7390 ; DOI: 10.1177/0964663917748003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mainwaring, Cetta
  2. Ferreira, Nuno
  3. Ferreira Nuno
  4. Ferreira, N
  5. Walton-Roberts, Margaret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...