skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ferreira, Denzil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AWARE: mobile context instrumentation framework

Denzil Eferreira ; Vassilis Ekostakos ; Anind K. Dey

Frontiers in ICT, 01 April 2015, Vol.2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2297-198X ; DOI: 10.3389/fict.2015.00006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

3<sup>rd</sup> international workshop on ubiquitous mobile instrumentation

Ferreira, Denzil ; Okoshi, Tadashi ; Nishiyama, Yuuki ; Koehler, Christian ; Park, Jung ; Lucero, Andrés

Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 12 September 2016, pp.608-611

ISBN: 9781450344623 ; ISBN: 1450344623 ; DOI: 10.1145/2968219.2978276

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UbiMI'17: ubiquitous mobile instrumentation

Visuri, Aku ; Ferreira, Denzil ; Pirttikangas, Susanna ; Kostakos, Vassilis ; Synnes, Kåre ; Lindqvist, Janne ; Nishiyama, Yuuki

Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 11 September 2017, pp.448-451

ISBN: 9781450351904 ; ISBN: 1450351905 ; DOI: 10.1145/3123024.3124454

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous mobile instrumentation

Ferreira, Denzil ; Koehler, Christian ; Karapanos, Evangelos ; Kostakos, Vassilis

Proceedings of the 2013 ACM conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication, 08 September 2013, pp.1409-1412

ISBN: 9781450322157 ; ISBN: 1450322158 ; DOI: 10.1145/2494091.2496043

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Challenges of Mobile Phone Usage Data

Church, Karen ; Ferreira, Denzil ; Banovic, Nikola ; Lyons, Kent

Proceedings of the 17th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 24 August 2015, pp.504-514

ISBN: 9781450336529 ; ISBN: 1450336523 ; DOI: 10.1145/2785830.2785891

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Frontiers in ICT  (1)
 2. MobileHCI 2015 - Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services  (1)
 3. Mobilehci, International Conference On Human-Computer Interaction With Mobile Devices And Services, 17  (1)
 4. Proceedings of the 17th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services  (1)
 5. Proceedings of the 2013 ACM conference on pervasive and ubiquitous computing adjunct publication  (1)
 6. Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing  (1)
 7. Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers  (1)
 8. UbiComp 2013 Adjunct - Adjunct Publication of the 2013 ACM Conference on Ubiquitous Computing  (1)
 9. UbiComp 2016 Adjunct - Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing  (1)
 10. Ubicomp, Acm International Joint Conference On Pervasive Ubiquitous Computing, 2016  (1)
 11. Ubicomp, Acm International Joint Conference On Pervasive Ubiquitous Computing, 2017, Iswc, International Symposium On Wearable Computers, 2017  (1)
 12. Ubicomp/Iswc 2017  (1)
 13. UbiComp/ISWC 2017 - Adjunct Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ferreira, Denzil
 2. Ferreira, D.
 3. Kostakos, V.
 4. Kostakos, Vassilis
 5. Nishiyama, Yuuki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...