skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferrari Manfredo Giuseppe Mario xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAMERA MULTISENSORIALE IN PARTICOLARE PER ADDESTRAMENTO E PROCESSO PER LA SIMULAZIONE IN TEMPO REALE DI SCENARI VIRTUALI NELLA STESSA

Ferrari Manfredo Giuseppe Mario

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARECCHIATURA E METODO DI MISURA QUANTITATIVA E CLASSIFICAZIONE PER VALUTAZIONE ED AUTO-VALUTAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE

Mugavero Roberto ; Saggio Giovanni ; Ferrari Manfredo Giuseppe Mario

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARECCHIATURA E METODO DI RILEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DI ATTIVITA' MOTORIE

Mugavero Roberto ; Saggio Giovanni ; Ferrari Manfredo Giuseppe Mario

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARECCHIATURA E METODO DI RILEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DI ATTIVITA' MOTORIE

Ferrari Manfredo Giuseppe Mario ; Mugavero Roberto ; Saggio Giovanni

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARECCHIATURA E METODO DI MISURA QUANTITATIVA E CLASSIFICAZIONE PER VALUTAZIONE ED AUTO-VALUTAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE

Ferrari Manfredo Giuseppe Mario ; Mugavero Roberto ; Saggio Giovanni

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...