skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Global xóa Tác giả/ người sáng tác: Fernández-Méndez, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NURBS-Enhanced Finite Element Method (NEFEM)

Sevilla, Ruben ; Fernández-Méndez, Sonia ; Huerta, Antonio

Archives of Computational Methods in Engineering, 2011, Vol.18(4), pp.441-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1134-3060 ; E-ISSN: 1886-1784 ; DOI: 10.1007/s11831-011-9066-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichissement des interpolations d'éléments finis en utilisant des méthodes sans maillage

Huerta, Antonio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Díez, Pedro

ESAIM. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Nov 2002, Vol.36(6), pp.1027-1042 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 12903841 ; DOI: 10.1051/m2an:2003004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...