skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferlus, Michel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strata of standardization: The Phong Nha dialect of Vietnamese (Quang Bình Province) in historical perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strata of standardization: The Phong Nha dialect of Vietnamese (Quang Bình Province) in historical perspective

Michaud, Alexis; Ferlus, Michel; Nguyễn, Minh-Châu

Scopus; 07313500; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33216

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les disharmonies tonales en Viet-muong et leurs implications historiques

Ferlus, Michel

Cahiers de Linguistique - Asie Orientale, 1999, Vol.28(1), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.3406/clao.1999.1546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problèmes de la formation du système vocalique du vietnamien

Ferlus, Michel

Cahiers de Linguistique - Asie Orientale, 1997, Vol.26(1), pp.37-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0153-3320 ; E-ISSN: 1960-6028 ; DOI: 10.3406/clao.1997.1504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferlus, Michel
  2. Michaud, Alexis
  3. Nguyễn, Minh Châu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...