skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Ferdig, Rick xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting the point across: exploring the effects of dynamic virtual humans in an interactive museum exhibit on user perceptions

Rivera-Gutierrez, Diego ; Ferdig, Rick ; Li, Jian ; Lok, Benjamin

IEEE transactions on visualization and computer graphics, April 2014, Vol.20(4), pp.636-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24650991 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2014.26

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lok, B
  2. Jian Li, Benjamin
  3. Li, Jian
  4. Ferdig, R
  5. Li, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...