skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fenton Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breakthrough principals : a step-by-step guide to building stronger schools

Desravines Jean; Aquino Jaime author; Fenton Benjamin author

San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley brand, [2016] - (371.2012 DES 2016) - ISBN9781118801178 (paperback);ISBN9781118801000 (epub);ISBN9781118800973 (ePDF)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aquino Jaime
  2. Fenton Benjamin
  3. Desravines Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...