skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Feng, Jiu-Ju xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oligonucleotide-assisted successive coreduction synthesis of dendritic platinum–gold core–shell alloy nanocrystals with improved electrocatalytic performance for methanol oxidation

Chen, Li-Xian ; Liu, Lei ; Feng, Jiu-Ju ; Wang, Zhi-Gang ; Wang, Ai-Jun

Journal of Power Sources, 20 January 2016, Vol.302, pp.140-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.10.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-step wet-chemical synthesis of gold nanoflower chains as highly active surface-enhanced Raman scattering substrates

Chen, Li-Xian ; Lv, Jing-Jing ; Wang, Ai-Jun ; Huang, Hong ; Feng, Jiu-Ju

Sensors & Actuators: B. Chemical, January 2016, Vol.222, pp.937-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; E-ISSN: 1873-3077 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.09.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple one-pot strategy to platinum–palladium@palladium core–shell nanostructures with high electrocatalytic activity

Lv, Jing-Jing ; Zheng, Jie-Ning ; Wang, Ying-Ying ; Wang, Ai-Jun ; Chen, Li-Li ; Feng, Jiu-Ju

Journal of Power Sources, 01 November 2014, Vol.265, pp.231-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/j.jpowsour.2014.04.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theophylline-assisted, eco-friendly synthesis of PtAu nanospheres at reduced graphene oxide with enhanced catalytic activity towards Cr(VI) reduction

Hu, Ling-Ya ; Chen, Li-Xian ; Liu, Meng-Ting ; Wang, Ai-Jun ; Wu, Lan-Ju ; Feng, Jiu-Ju

Journal of Colloid And Interface Science, 01 May 2017, Vol.493, pp.94-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.12.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One-pot controlled synthesis of AuPd@Pd core-shell nanocrystals with enhanced electrocatalytic performances for formic acid oxidation and glycerol oxidation

Liu, Meng-Ting ; Chen, Li-Xian ; Li, Dong-Ning ; Wang, Ai-Jun ; Zhang, Qian-Li ; Feng, Jiu-Ju

Journal of Colloid And Interface Science, 15 December 2017, Vol.508, pp.551-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2017.08.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionic liquid-assisted synthesis of composition-tunable cross-linked AgPt aerogels with enhanced electrocatalysis

Feng, Jiu-Ju ; Lin, Xiao-Xiao ; Chen, Li-Xian ; Liu, Meng-Ting ; Yuan, Junhua ; Wang, Ai-Jun

Journal of Colloid And Interface Science, 15 July 2017, Vol.498, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2017.03.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple synthesis of bimetallic AuPd dendritic alloyed nanocrystals with enhanced electrocatalytic performance for hydrazine oxidation reaction

Chen, Li-Xian ; Jiang, Liu-Ying ; Wang, Ai-Jun ; Chen, Qing-Yun ; Feng, Jiu-Ju

Electrochimica Acta, 01 February 2016, Vol.190, pp.872-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2015.12.151

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic AuPd nanoclusters supported on graphitic carbon nitride: One-pot synthesis and enhanced electrocatalysis for oxygen reduction and hydrogen evolution

Feng, Jiu-Ju ; Chen, Li-Xian ; Song, Pei ; Wu, Xi-Lin ; Wang, Ai-Jun ; Yuan, Junhua

International Journal of Hydrogen Energy, 08 June 2016, Vol.41(21), pp.8839-8846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen bubbles template-directed synthesis of self-supported AuPt nanowire networks for improved ethanol oxidation and oxygen reduction reactions

Liu, Lei ; Chen, Li-Xian ; Wang, Ai-Jun ; Yuan, Junhua ; Shen, Liguo ; Feng, Jiu-Ju

International Journal of Hydrogen Energy, 08 June 2016, Vol.41(21), pp.8871-8880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ternary PtCoNi flower-like networks: One-step additive-free synthesis and highly boosted electrocatalytic performance for hydrogen evolution and oxygen reduction

Liu, Meng-Ting ; Chen, Li-Xian ; Wang, Ai-Jun ; Fang, Ke-Ming ; Feng, Jiu-Ju

International Journal of Hydrogen Energy, 05 October 2017, Vol.42(40), pp.25277-25284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of bimetallic alloyed Pt-Pd nanocubes on reduced graphene oxide with enhanced eletrocatalytic properties

Lv, Jing-Jing ; Zheng, Jie-Ning ; Chen, Li-Li ; Lin, Meng ; Wang, Ai-Jun ; Chen, Jian-Rong ; Feng, Jiu-Ju

Electrochimica Acta, 10 October 2014, Vol.143, pp.36-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2014.07.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bimetallic AuPt alloy nanodendrites/reduced graphene oxide: One-pot ionic liquid-assisted synthesis and excellent electrocatalysis towards hydrogen evolution and methanol oxidation reactions

Feng, Jiu-Ju ; Chen, Li-Xian ; Ma, Xiaohong ; Yuan, Junhua ; Chen, Jian-Rong ; Wang, Ai-Jun ; Xu, Quan-Qing

International Journal of Hydrogen Energy, 12 January 2017, Vol.42(2), pp.1120-1129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.08.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of three-dimensional PtPd alloyed multipods with enhanced electrocatalytic activity and stability for ethylene glycol oxidation

Lv, Jing-Jing ; Mei, Li-Ping ; Weng, Xuexiang ; Wang, Ai-Jun ; Chen, Li-Li ; Liu, Xiang-Feng ; Feng, Jiu-Ju

Nanoscale, 2015, Vol.7(13), pp.5699-5705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2040-3364 ; E-ISSN: 2040-3372 ; DOI: 10.1039/c5nr00174a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of porous bimetallic alloyed PdAg nanoflowers supported on reduced graphene oxide for simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine, and uric acid

Chen, Li-Xian ; Zheng, Jie-Ning ; Wang, Ai-Jun ; Wu, Lan-Ju ; Chen, Jian-Rong ; Feng, Jiu-Ju

The Analyst, 2015, Vol.140(9), pp.3183-3192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2654 ; E-ISSN: 1364-5528 ; DOI: 10.1039/c4an02200a

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of PtPd nanodendrites and their superior electrocatalytic activity

Lv, Jing-jing ; Zheng, Jie-ning ; Li, Shan-shan ; Chen, Li-li ; Wang, Ai-jun ; Feng, Jiu-ju

Journal of Materials Chemistry A, 2014, Vol.2(12), pp.4384-4390 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c3ta14304j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of porous bimetallic alloyed PdAg nanoflowers supported on reduced graphene oxide for simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine, and uric acid

Chen, Li-Xian ; Zheng, Jie-Ning ; Wang, Ai-Jun ; Wu, Lan-Ju ; Chen, Jian-Rong ; Feng, Jiu-Ju

The Analyst, 07 May 2015, Vol.140(9), pp.3183-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1364-5528 ; PMID: 25756085 Version:1 ; DOI: 10.1039/c4an02200a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feng, Jiu-Ju
  2. Wang, Ai-Jun
  3. Wang, A.-J.
  4. Wang, Aj
  5. Feng, J.-J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...