skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Feng, Bin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEK/ERK pathway mediates insulin-promoted degradation of MKP-3 protein in liver cells

Feng, Bin ; Jiao, Ping ; Yang, Zaiqing ; Xu, Haiyan

Molecular and Cellular Endocrinology, 25 September 2012, Vol.361(1-2), pp.116-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-7207 ; E-ISSN: 1872-8057 ; DOI: 10.1016/j.mce.2012.03.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping MKP-3/FOXO1 Interaction and Evaluating the Effect on Gluconeogenesis

Jiao, Ping ; Feng, Bin ; Xu, Haiyan

PLoS One, Jul 2012, p.e41168 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0041168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, H.
  2. Jiao, P.
  3. Feng, B.
  4. Jiao, Ping
  5. Xu, Haiyan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...