skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Fekete, J.-D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual sedimentation

Huron, Samuel ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2446-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051811 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.227

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mélange: space folding for visual exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry-Riche, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 20224141 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.86

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SoccerStories: A Kick-off for Visual Soccer Analysis

Perin, Charles ; Vuillemot, Romain ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12 October 2013, Vol.19(12), pp.2506-2515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid-image visualization for large viewing environments

Isenberg, Petra ; Dragicevic, Pierre ; Willett, Wesley ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2346-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051801 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical aggregation for information visualization: overview, techniques, and design guidelines

Elmqvist, Niklas ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(3), pp.439-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 20224139 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.84

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NodeTrix: a hybrid visualization of social networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel ; Mcguffin, Michael J

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2007, Vol.13(6), pp.1302-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 17968078 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: collaborative retrofitting for information visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE computer graphics and applications, 2009, Vol.29(5), pp.44-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 19927436 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the readability of clustered social networks using node duplication

Henr, Nathalie ; Bezerianos, Anastasia ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(6), pp.1317-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 18988979 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2008.141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MatrixExplorer: a Dual-Representation System to Explore Social Networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006, Vol.12(5), pp.677-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting insight-based evaluation of visualizations: from contest to benchmark repository

Plaisant, Catherine ; Fekete, Jean-Daniel ; Grinstein, Georges

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2008, Vol.14(1), pp.120-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 17993707 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fekete, JD
  2. Fekete, Jean-Daniel
  3. Fekete, J.-D
  4. Fekete, J-D
  5. Henry, Nathalie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...