skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Feijen, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PEG–PLLA and PEG–PDLA multiblock copolymers: Synthesis and in situ hydrogel formation by stereocomplexation

Hiemstra, C ; Zhong, Z.Y ; Jiang, X ; Hennink, W.E ; Dijkstra, P.J ; Feijen, J

Journal of Controlled Release, 2006, Vol.116(2), pp.e17-e19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; E-ISSN: 1873-4995 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2006.09.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disulfide-containing poly(β-amino ester)s for gene delivery

Lin, C ; Lammens, T.M ; Zhong, Z.Y ; Gu, H ; Lok, M.C ; Jiang, X ; Hennink, W.E ; Feijen, J ; Engbersen, J.F.J

Journal of Controlled Release, 2006, Vol.116(2), pp.e79-e81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-3659 ; E-ISSN: 1873-4995 ; DOI: 10.1016/j.jconrel.2006.09.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feijen, J.
  2. Hennink, W E
  3. Hennink, We
  4. Zhong, Z.Y
  5. Jiang, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...