skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Fazlioglu, Omer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the roots and dynamics of K urdish ethno‐nationalism in T urkey

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, July 2014, Vol.20(3), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and ethno‐nationalism: T urkey's K urdish issue

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, July 2013, Vol.19(3), pp.551-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12011

Toàn văn không sẵn có

3
Religion and ethno-nationalism: Turkey's Kurdish issue: Religion and ethno-nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and ethno-nationalism: Turkey's Kurdish issue: Religion and ethno-nationalism

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, 07/2013, Vol.19(3), pp.551-571 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12011

Toàn văn không sẵn có

4
Exploring the roots and dynamics of Kurdish ethno-nationalism in Turkey: Kurdish ethno-nationalism in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the roots and dynamics of Kurdish ethno-nationalism in Turkey: Kurdish ethno-nationalism in Turkey

Sarigil, Zeki ; Fazlioglu, Omer

Nations and Nationalism, 07/2014, Vol.20(3), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12058

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sarigil, Zeki
  2. Fazlioglu, Omer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...