skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản Fayad, Mohamed E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting OO distributed programming to work

Felber, Pascal ; Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 November 1999, Vol.42(11), pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/319382.319401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented application frameworks

Fayad, Mohamed ; Schmidt, Douglas

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.32-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262798

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OO distributed programming is <italic>not</italic> distributed OO programming

Guerraoui, Rachid ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 April 1999, Vol.42(4), pp.101-104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/299157.299179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework integration problems, causes, solutions

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.80-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fayad, ME
  2. Fayad, Mohamed E.
  3. Fayad, M.E.
  4. Fayad, Mohamed
  5. Guerraoui, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...