skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferriday, D xóa Tác giả/ người sáng tác: Fay, S.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of waist circumference and BMI in first-year university students. The Bristol Freshman 15

Oldham-Cooper, R.E ; Wilkinson, L.L ; Ferriday, D ; Pardiwalla, S.B ; Fay, S.H ; Gadah, N.S ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M ; Hardman, C.A

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.632-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using photography in ‘The Restaurant of the Future’. A useful way to assess portion selection and plate cleaning?

Hinton, Elanor C ; Brunstrom, Jeffery M ; Fay, Stephanie H ; Wilkinson, Laura L ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; de Wijk, Rene

Appetite, 01 April 2013, Vol.63, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to change expected fullness? The role of familiarity and ‘eating to fullness’

Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Fay, S.H ; Shakeshaft, N.G ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.547-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, December 2012, Vol.59(3), pp.933-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘I could eat a horse’!: Meal planning determines meal size

Fay, S.H ; Rogers, P.J ; Ferriday, D ; Shakeshaft, N.G ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.547-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What determines real-world meal size? Evidence for pre-meal planning

Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Hinton, Elanor C ; Shakeshaft, Nicholas G ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 2011, Vol.56(2), pp.284-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fay, S.H
  2. Ferriday, D
  3. Brunstrom, J.M.
  4. Rogers, P.J.
  5. Hinton, E.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...