skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Tác giả/ người sáng tác: Fay, S.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of waist circumference and BMI in first-year university students. The Bristol Freshman 15

Oldham-Cooper, R.E ; Wilkinson, L.L ; Ferriday, D ; Pardiwalla, S.B ; Fay, S.H ; Gadah, N.S ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M ; Hardman, C.A

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.632-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based assessments of expected satiety predict behavioural measures of portion-size selection and food intake

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, December 2012, Vol.59(3), pp.933-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product labelling can confer sustained increases in expected and actual satiety

Fay, S.H ; Hinton, E.C ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.557-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using photography in ‘The Restaurant of the Future’. A useful way to assess portion selection and plate cleaning?

Hinton, Elanor C ; Brunstrom, Jeffery M ; Fay, Stephanie H ; Wilkinson, Laura L ; Ferriday, Danielle ; Rogers, Peter J ; de Wijk, Rene

Appetite, 01 April 2013, Vol.63, pp.31-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘I could eat a horse’!: Meal planning determines meal size

Fay, S.H ; Rogers, P.J ; Ferriday, D ; Shakeshaft, N.G ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.547-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to change expected fullness? The role of familiarity and ‘eating to fullness’

Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Fay, S.H ; Shakeshaft, N.G ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.547-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Anticipatory’ sensory specific satiety

Hinton, E.C ; Wilkinson, L.L ; Fay, S.H ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.561-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-based measures of expected satiety predict portion-size selection and intake of real food

Wilkinson, L.L ; Hinton, E.C ; Fay, S.H ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.637-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘variety effect’ is anticipated in meal planning

Wilkinson, Laura L ; Hinton, Elanor C ; Fay, Stephanie H ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 January 2013, Vol.60, pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What determines real-world meal size? Evidence for pre-meal planning

Fay, Stephanie H ; Ferriday, Danielle ; Hinton, Elanor C ; Shakeshaft, Nicholas G ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 2011, Vol.56(2), pp.284-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.01.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Expected satiety’ changes hunger and fullness in the inter-meal interval

Brunstrom, Jeffrey M ; Brown, Steven ; Hinton, Elanor C ; Rogers, Peter J ; Fay, Stephanie H

Appetite, 2011, Vol.56(2), pp.310-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fay, S.H
  2. Brunstrom, J.M
  3. Rogers, P.J
  4. Hinton, E.C.
  5. Wilkinson, L.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...