skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Fauci, F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGIC-5: Un database mammografico italiano di immagini digitalizzate per scopi di ricerca
MAGIC-5: an Italian mammographic database of digitised images for research

Tangaro, S. ; Bellotti, R. ; Carlo, F. ; Gargano, G. ; Lattanzio, E. ; Monno, P. ; Massafra, R. ; Delogu, P. ; Fantacci, M. ; Retico, A. ; Bazzocchi, M. ; Bagnasco, S. ; Cerello, P. ; Cheran, S. ; Lopez Torres, E. ; Zanon, E. ; Lauria, A. ; Sodano, A. ; Cascio, D. ; Fauci, F. ; Magro, R. ; Raso, G. ; Ienzi, R. ; Bottigli, U. ; Masala, G. ; Oliva, P. ; Meloni, G. ; Caricato, A. ; Cataldo, R.

La radiologia medica, 2008, Vol.113(4), pp.477-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-8362 ; E-ISSN: 1826-6983 ; DOI: 10.1007/s11547-008-0282-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Massafra, R
  2. Lauria, A
  3. Bellotti, R
  4. Gargano, G
  5. Bottigli, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...