skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Faria, Caroline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staging a new South Sudan in the USA: men, masculinities and nationalist performance at a diasporic beauty pageant

Faria, Caroline

Gender, Place & Culture, 01 February 2013, Vol.20(1), pp.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2011.624591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical feminist reflexivity and the politics of whiteness in the 'field'

Faria, Caroline ; Mollett, Sharlene

Gender, Place & Culture, 02 January 2016, Vol.23(1), pp.79-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2014.958065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a countertopography of intimate war: contouring violence and resistance in a South Sudanese diaspora

Faria, Caroline

Gender, Place & Culture, 03 April 2017, Vol.24(4), pp.575-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2017.1314941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Faria, C
  2. Faria, Caroline
  3. Mollett, Sharlene
  4. Mollett, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...