skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Farh, Jiing-Lih xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivating and demotivating forces in teams: Cross-level influences of empowering leadership and relationship conflict

Chen, Gilad ; Sharma, Payal ; Edinger, Suzanne ; Shapiro, Debra ; Farh, Jiing-Lih

Journal of Applied Psychology, May 2011, Vol.96(3), p.541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cross-cultural examination of subordinates' perceptions of and reactions to abusive supervision

Vogel, Ryan ; Mitchell, Marie ; Tepper, Bennett ; D Restubog, Simon ; Hu, Changya ; Hua, Wei ; Huang, Jui-Chieh

Journal of Organizational Behavior, Jul 2015, Vol.36(5), p.720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.1984

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational antecedents of employee perceived organizational support in China: a grounded investigation

Zhang, Yan ; Farh, Jiing-Lih ; Wang, Hui

The International Journal of Human Resource Management, 2012, Vol.23(2), p.408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09585192 ; E-ISSN: 14664399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employee well-being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross-cultural validation

Zheng, Xiaoming ; Zhu, Weichun ; Zhao, Haixia ; Zhang, Chi

Journal of Organizational Behavior, Jul 2015, Vol.36(5), p.621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.1990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIVIDUAL POWER DISTANCE ORIENTATION AND FOLLOWER REACTIONS TO TRANSFORMATIONAL LEADERS: A CROSS-LEVEL, CROSS-CULTURAL EXAMINATION

Kirkman, Bradley ; Chen, Gilad ; Farh, Jiing-Lih ; Chen, Zhen ; Lowe, Kevin

Academy of Management Journal, Aug 2009, Vol.52(4), p.744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Cultural Validity of Holland's Model in Hong Kong

Farh, Jiing-Lih ; Leong, Frederick T. L ; Law, Kenneth S

Journal of Vocational Behavior, 1998, Vol.52(3), p.425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farh, Jiing-Lih
  2. Law, Kenneth S.
  3. Farh, Jiing - Lih
  4. Chen, Gilad
  5. He, Hongwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...