skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Farget, Doris xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Roma Identity in the European Court of Human Rights

Farget, Doris

International Journal on Minority and Group Rights, 2012, Vol.19(3), pp.291-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-01903002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining Roma identity in the European Court of Human Rights

Farget, Doris

International Journal on Minority and Group Rights, Summer, 2012, Vol.19(3), p.291-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Regulation of Public Policy Participation of the Saami and Roma: A Truncated Process

Koutouki, Konstantia ; Farget, Doris

International Journal on Minority and Group Rights, 2012, Vol.19(4), pp.427-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-01904004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Words that fly back and forth between two mutually oblivious worlds: what is the legal meaning of an "indigenous way of life"?(Discourse and Negotiations Across the Indigenous/Non-Indigenous Divide)

Farget, Doris

Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Jan, 2014, Vol.27(1), p.239(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0841-8209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farget, Doris
  2. Farget, D.
  3. Fullum - Lavery, Marie - Pier
  4. Koutouki, Konstantia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...