skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Fang Zhao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5938

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample pages showing TRED user-interface for gene promoter search, promoter search results, gene information and promoter information

Fang Zhao ; Zhenyu Xuan ; Lihua Liu ; Michael Q. Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33112

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample pages showing TRED user-interface for gene promoter search, promoter search results, gene information and promoter information

Fang Zhao ; Zhenyu Xuan ; Lihua Liu ; Michael Q. Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33112.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33112

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample pages showing TRED user-interface for promoter retrieval for target genes of a transcription factor, on-the-fly sequence analysis results, transcription factor binding motif retrieval and biding site information

Fang Zhao ; Zhenyu Xuan ; Lihua Liu ; Michael Q. Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33113

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sample pages showing TRED user-interface for promoter retrieval for target genes of a transcription factor, on-the-fly sequence analysis results, transcription factor binding motif retrieval and biding site information

Fang Zhao ; Zhenyu Xuan ; Lihua Liu ; Michael Q. Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33113.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33113

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhenyu Xuan
  2. Fang Zhao
  3. Lihua Liu
  4. Michael Q. Zhang
  5. Michael Q Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...